Ultron.Ngrok/README.md

11 lines
316 B
Markdown
Raw Permalink Normal View History

2019-04-01 08:30:23 +08:00
### Ultron.Ngrok
2019-04-01 14:53:16 +08:00
Ultron.Ngrok 简称uNgrok是基于Ngrok的图形化配置辅助工具帮助用户更方便的使用Ngrok
2019-04-01 08:30:23 +08:00
### Ngrok
ngrok 是一个反向代理,通过在公共的端点和本地运行的 Web 服务器之间建立一个安全的通道
![图解](https://cdn.wixy.cn/images/ngrok_demo.png)